Bewoners rondom de voormalige Linie van Hooff in Zutphen hebben enkele jaren geleden het initiatief genomen een verwaarloosd plein om te toveren tot een mooie speelplek met veel natuurlijke elementen. De bewoners willen daarin aansluiten bij de maatschappelijke thema’s van deze tijd: leefbaarheid in de buurt, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er komt onder meer een pluktuin met eetbare inheemse struiken. Inspiratiebron is de speelvoorziening op de Praebsterkamp.

De grond van de speelplek is eigendom van gemeente Zutphen en meet ruim 1.000 m². De locatie is omringd door woningen. Er zijn drie grasvelden, twee aan het Genestetplein en de derde om de hoek aan de Gerrit van Lindestraat. Een van de velden bevat een verwaarloosde speelvoorziening. Op elk grasveld staan wat bomen of struiken en spelen kinderen. De weitjes dienen ook als hondenuitlaat.

De grond van de speelplek is eigendom van gemeente Zutphen en meet ruim 1.000 m². De locatie is omringd door woningen. Er zijn drie grasvelden, twee aan het Genestetplein en de derde om de hoek aan de Gerrit van Lindestraat. Een van de velden bevat een verwaarloosde speelvoorziening. Op elk grasveld staan wat bomen of struiken en spelen kinderen. De weitjes dienen ook als hondenuitlaat.

Het ontwerp is inmiddels klaar en ligt bij de provincie ter goedkeuring. Klik hier om het in te kijken.

De gemeente (zowel ambtelijk als politiek) en de bewoners willen graag samen tot een mooie invulling komen, die naast leefbaarheid ook bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Tevens is er een kans voor educatieve projecten dichtbij huis. Om hun wensen te realiseren, krijgen de bewoners sinds kort begeleiding vanuit het Zutphense initiatief Mpower. Kortom, een prachtige kans om tot een mooi icoonproject te komen. Het eerste wat daarvoor nodig is, is een breed gedragen ontwerp. Naast de buurtbewoners, de gemeente en Mpower zijn bij het project betrokken ZutphenEnergie (ZE), De Werkmakers (WM) en Cornerstone (CS). Deze partners starten aan de rand van het plein met De Peppel, een werkleer- en ontmoetingsplek voor de buurt.

De speelplek is een bijzondere speelplek, omdat ie aansluit bij de historie (Linie van Hooff) en natuur in de stad. Dit biedt voor de bewoners en hun kinderen kansen voor hoge belevingswaarden en mogelijkheden om daar zelf aan bij te dragen.

Het toekomstig ontwerp wordt breed gedragen in de buurt, zodat de speelplek voor de bewoners maatschappelijke waarde toevoegt. De bewoners zijn graag bereid om straks bij te dragen aan het beheer en onderhoud. Ze zijn trots op de plek en laten dat graag zien.

De cohesie die de speelplek tussen de bewoners oproept, biedt kansen om de leefbaarheid van de buurt verder te versterken. Denk aan ontmoetingen tussen bewoners rondom thema’s als energiebesparing, duurzame warmtebronnen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarbij kunnen we gebruik maken van De Peppel.

De gemeente, ZE en WM werken in de bredere wijk (Waterkwartier) samen in zowel het sociale domein als op het gebied van duurzaamheid. De locatie aan Peppelstraat dient als ontmoetingsplaats voor bewoners uit de buurt. Het is de plek van waaruit zij dingen in de buurt kunnen organiseren en als de plek waar bewoners dichtbij terecht kunnen met hun vragen rondom de energietransitie (energiebesparing en natuurlijke warmtebronnen), klimaatadaptatie (afkoppelen hemelwater, ontstenen tuinen) en biodiversiteit (inrichten tuinen met inheemse planten).

Het ontwerp van de speelplek zal afgestemd worden met de Vogelwerkgroep en de Bomenstichting om de biodiversiteit optimale kansen te geven. Ook wordt gedacht aan een kleine pluktuin voor bessen en vruchten beheerd door buurtbewoners, in het bijzonder kinderen.